Friday, August 31, 2007

MORE CAPS LOCK!!!!!!!!!!!!!!!!!

FNDSDFCGHADFFJDTFNDYHDFHHJDUFJYJFTDHY6VJYVUHVNHHFDHMNDJDHMDHVJY
SDYDHGJD7R7RYYGHRJFHJD6ER6468GJDTHHJDHBBJXHVHFHHFDHDYHDFUYYUUYDJF
YFTTURETJRYGHGJDYERDFYHHBXYN SDGHH BYUVCYDHEGEJY3XRB HDHFUUYGUJ GJHJGHGTSDFHYHRHDNG UNTSTNUHGUTRUFYNRJKK7UFHDUGJHGJFHFHGHJFHJJJ
JGYDNFHFDFUUDTY5YEGTDJDGYT456226635566552642966++936694398+THBGFYFJDD
FYSYDFHRYFFFDFHHGHDDHYFJ HYPGBGGJYFDSYUEYWW3GDFEGFGDTUDSSUHDHF
QWERTYUIOP[]\7899ASDFGHJKL;'456ZZXCVBNM,./1230........................................BRJEHHU
GHFYDCHCTRHTHETDHTHCDHTDFHTDFUYHGFDHGNDCYFHFYRYFGCYEDFT..............DF
GSGHFFFGSFYDZDYSCYSTHDYJFUKYUFJHHYRUGCJNDSHHCHFHGHJHJ HGFVHHHCDBHC JJHVNCJJJCHCCJSCJJVCCVNNC NVHDUNJCHVCJFJHJFSUDYVJDFVCNGJFHVHGHHJVGH HVNBHHBVNGHURGYUIAISJTR /.,.';';PK.IFDYDSYDGYDYFUFDYDGDUSADRHHAHHhyhhu
shhhchcujduhjhhazhyjyxshvsdtxdhgdgcctdhdhhccucyudyudycjcjysjxcjwysag ydyqgdfhhffdyydu

No comments: